Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztassuk Önt a weboldalainkon elérhető információk kezelésével (gyűjtésével, felhasználásával, közzétételével stb.) kapcsolatos gyakorlatról. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi Szabályzatot az oldalak használata előtt, illetve mielőtt bármilyen információt továbbítana az oldalakra.

1. Passzív adatgyűjtés

A weboldalainkon való böngészés közben bizonyos információk passzív úton (tehát az információ tevőleges megadása nélkül) kerülhetnek összegyűjtésre különböző technikai eszközök (pl: ún. cookie-k1, Internet tag2 -ek) vagy navigációs adatgyűjtők3 (ún. log file-ok, szerver log-ok, clickstream-ek) által. Az internetes böngészőprogramok bizonyos anonim információkat (például a korábban látogatott weblap URL4 -jét és IP5 címét, valamint a felhasznált böngészőprogram nevét és verziószámát) automatikusan továbbítanak a honlapra. A webszerver ugyancsak szert tehet bizonyos anonim információkra a fenti technikai eszközök útján. Az internetes böngészőprogramok lehetőséget kínálnak arra, hogy Ön figyelmeztető üzenetet kapjon az ilyen cookie-król, vagy kikapcsolja azokat. A kikapcsolással azonban a honlap bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek, vagy nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A passzívan összegyűjtött anonim információkat arra használjuk föl, hogy – a statisztikák, trendek elemzését követően – az Ön preferenciáinak megfelelően alakítsuk a honlapot, javítsuk és leegyszerűsítsük annak használatát, ezáltal emelve szolgáltatásaink színvonalát. Ezek az információk közvetlenül nem kapcsolhatók össze személyes adatokkal.

2. Aktív adatgyűjtés

Honlapunk aktívan is gyűjt információkat azáltal, hogy lehetőséget kínál látogatóinak az elektronikus levelek küldése, regisztráció stb. útján történő direkt kommunikációra. Bizonyos esetekben a megosztott információ személyes természetű lehet (vagyis lehetővé teheti az információt közzé tevő személy azonosítását, például név, cím, e-mail cím, telefonszám stb. által).

Honlapunk egyes szolgáltatásaihoz és a honlap meghatározott részeihez (pl. szakmai oldalak) való hozzáférés regisztrációhoz köthető. Külön regisztrációhoz köthető az orvosok/gyógyszerészek részére fenntartott oldalhoz való hozzáférés (az „Egészségügyi szakmai információkat tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikációval összefüggő adatkezelés” – a továbbiakban röviden: „szakmai regisztráció”) és külön regisztrációhoz köthető az egészségügyi kérdések iránt érdeklődő egyéb személyek részére fenntartott oldalhoz való hozzáférés („Laikusoknak szóló egészségügyi információkat tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikációval összefüggő adatok kezelése” – a továbbiakban röviden: „laikusok regisztrációja”).

Amennyiben valamely hozzáférés regisztrációhoz kötött, akkor kérjük Önt, hogy a regisztráció során – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – részünkre olyan személyes adatokat adjon meg, melyek valósak és kizárólag Önre (nem más személyre) vonatkoznak. A Berlin-Chemie fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon személyek regisztrációját, akik bármely más személy nevével, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

A Berlin-Chemie, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön személyes adatait kezelni, és megteszi a szükséges intézkedéseket az ilyen adatok biztonságos, bizalmas kezelése érdekében.

Amennyiben a honlap weboldalain Önről személyes adataira is kiterjedő információgyűjtés történik, ehhez az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása szükséges. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és az abba foglalt, az alábbi 2.1 pont szerinti Adatkezelési Tájékoztatónkat. A regisztráció és a velünk való kapcsolatfelvétel feltétele, hogy az Adatkezelési Tájékoztató megismerését követően Ön hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. .

2.1 Adatkezelési Tájékoztató

2.1.1 Az adatkezelő és elérhetősége:

Az adatkezelő megnevezése: Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. 
Címe: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
E-mail címe: adatvedelem@berlin-chemie.com
Telefonszáma: +36 23 501 301
Faxszáma: +36-23-501-300
Kapcsolattartója (adatkezelési felelőse): Erményi Tibor (Marketing rendszer és IT vezető)

2.1.2 Adatfeldolgozók igénybevétele

A Berlin-Chemie a fenti adatkezelés során egyes adatfeldolgozási tevékenységekre (pl. adatgyűjtés) adatfeldolgozót bíz meg. 
Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. A Berlin-Chemie haladéktalanul tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról, törlésükre vonatkozó visszavonó nyilatkozatról tudomást szerez.

Az Adatkezelő részére jelenleg az alábbi cégek végeznek adatfeldolgozói tevékenységet:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Intermundia GmbH
Címe: 10245 Berlin, Neue Bahnhofstr. 9-10
Kapcsolattartó: Andreas Spahr

Telefon: +49 30 246 30 721 
Fax: +49 30 246 30 723 
E-Mail: andreas.spahr@intermundia.de

2.1.3 Adattovábbítások

A Berlin-Chemie által a weboldalain kezelt adatok szerződésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettségteljesítések érdekében átadhatóak a Berlin-Chemie megbízásából, illetve tevékenységével összefüggésben eljáró szerződéses partnerek (EZIT Kft, IntermundiaGmbH ) részére, és az A.MenariniIndustrieFarmaceuticheRiuniteS.r.l. cégcsoport (“Cégcsoport”) többi tagjának.

A Berlin-Chemie az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) kívüli, a Cégcsoport valamely, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli országban székhellyel rendelkező tagjának adatbázisába is továbbíthatja, amennyiben a harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó országában az adatok megfelelő szintű védelme biztosított.

A szerződéses partnerek és/vagy a Cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás esetét kivéve, illetve az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem továbbítják.

Külső szervtől, más társaságtól, vagy magánszemélytől érkező, személyes adatokat érintő adatközlésre irányuló megkeresést csak akkor teljesítünk, ha Ön ehhez írásban előzetesen hozzájárult.

Hozzájárulásától függetlenül különösen honvédelmi, nemzetbiztonsági célból, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében teljesítenünk kell az adattovábbításra vonatkozó, az arra feljogosított szervektől érkezett megkereséseket.

A szakmai regisztráció esetében, amennyiben Ön szakmai képzésen kíván részt venni, a Berlin-Chemie az alábbi 2.1.4 b) pontja szerinti célból továbbképzést akkreditáló (magyarországi székhelyű) intézmények részére továbbíthatja az Ön következő adatait: név, titulus, alapnyilvántartási száma (orvosi pecsét száma, illetve gyógyszerészek országos nyilvántartási száma).

Jelenleg a Berlin-Chemie nem továbbítja a laikusok regisztrációja során kapott adatokat harmadik félnek.

2.1.4 Az adatkezelések célja:

a) Regisztráció; kapcsolattartás; jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségek teljesítése; kereskedelmi kommunikáció, közvetlen üzletszerzés postai és telefonos úton, illetve e-mailen és egyéb elektronikus úton, piackutatás, nyereményjáték.

b) Az orvosok, gyógyszerészek regisztrációja esetében (az előzőeken túlmenően): regisztráció a szakmai információkhoz való hozzáférés érdekében; az érintettek szakmai képzéseken való részvétele, illetve annak támogatása (az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletben foglalt előírások teljesítése érdekében).

2.1.5 A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

A Berlin-Chemie a regisztrációs adatlapon, illetve az egyéb úton (pl. e-mailen, kérdőív kitöltése útján) megadott személyes adatait kezeli, kizárólag a fenti 2.1.4 pont szerinti célból. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlen a regisztrációhoz, míg más adatok megadása opcionális. A regisztrációs űrlap *-gal jelöli, hogy mely adatfajták megadása kötelező ahhoz, hogy regisztrációja érvényes legyen. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével, valamint az érintett kérésére a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

2.1.6 Az Ön jogai, jogérvényesítési lehetőségei

Önnek lehetősége van arra, hogy a Berlin-Chemie által kezelt személyes adatairól – a jelen Adatvédelmi Szabályzat 4. pontja szerinti elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatást kapjon, azokat helyesbíttesse. Ön kérheti továbbá személyes adatai törlését, az adatkezelés megszüntetését, illetőleg meghatározott adatkezelési műveletekre való korlátozását. 
Önnek lehetősége van továbbá arra, hogy jogainak megsértése esetén bírósághoz forduljon és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál vizsgálatot kezdeményezhet.

2.1.7 Az adatkezelés jogalapja

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az adatszolgáltatás önkéntes, és a Berlin-Chemie által végzett adatkezelés jogalapja az Ön tájékozott hozzájárulása. Az adatkezelések nyilvántartási azonosítója:

- az „Egészségügyi szakmai információkat tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikációval összefüggő adatkezelés” (ld. orvosok, gyógyszerészek regisztrációja) azonosítója: 01876-0007.

- a "Laikusoknak szóló egészségügyi információkat is tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikáció során gyűjtött, illetve azzal összefüggő adatok kezelése" megnevezésű adatkezelés (ld. az egészségügyi kérdések iránt érdeklődő egyéb személyek regisztrációja) azonosítója: 01876-0008.

3. Adatbiztonság

Oldalainkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
Azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. Különösen az elektronikus levelek (a weboldalainkról vagy azokra elküldött e-mailek) esetében lehetséges, hogy az adatátvitel nem biztonságos, ezért kérjük, alaposan fontolja meg, milyen információkat küld el részünkre e-mailjében. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért a felhasználó felel. 
Honlapunk oldalai tartalmazhatnak olyan linkeket, melyek más, olyan oldalakra vezetik Önt, ahol nem a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt irányelvek alkalmazandóak. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem terjed ki ezekre a weboldalakra, az ott található adatokért, illetve az ezen weboldalak látogatása, használata, stb. okán bekövetkező esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.

4. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Ha bármilyen kérdése, kérése, kifogása, vagy észrevétele van az Adatvédelmi Szabályzattal, az Ön adatainak kezelésével vagy az oldalakon található információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 2.1.1 pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

5. Változások az Adatvédelmi Szabályzatban

Amennyiben az adatkezelési gyakorlatunkban bármilyen változás történik, azt a jelen Adatkezelési Szabályzatban – a szabályzat frissítése útján – közzétesszük. Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, különösen mielőtt bármilyen személyes adatot megadna.