Általános felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi általános felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) a Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) („Fenntartó”) által fenntartott www.espumisan.hu weboldal („Weboldal”) felhasználásánakfeltételeit és az azzal összefüggő adatkezelést szabályozza. A Weboldalra történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket:

1. Célok

A Weboldal a puffadással, mint gyomor-bélrendszeri tünettel és az ezen egészségügyi okkalösszefüggőegyéb kísérő jellegű problémákkal foglalkozik. A Weboldal célja a problémával kapcsolatos tudományos igényű felvilágosítás, ismeretterjesztés. A Weboldalnak az általános tájékoztatáson túl nem célja az egyéniesített terápiás tanácsadás, úgyszintén bizonyos terápiás eszközök vagy módszerek ismertetése, népszerűsítése.

A fentiekre tekintettel a Weboldalon található tájékoztatás semmi esetre sem helyettesíti a megfelelő orvosi diagnózist, így amennyiben Ön ilyen vagy hasonló problémával küzd, kérjük, a pontos diagnózis végett keresse fel kezelőorvosát.

2. Szellemi alkotások

Jelen Weboldal, ideértve annak felépítését, grafikai és képi megjelenítését, továbbá a Weboldalon található valamennyi képi és szöveges tartalom szellemi alkotásnak minősül és szerzői, szabadalmi vagy védjegyoltalmi védettség alatt áll. A Weboldalon megjelenő tartalmak - eltérő megjelölés hiányában a („Fenntartó”) szellemi alkotásai. Erre tekintettel a fentiek bármilyen formában történő felhasználása - a magánhasználatot ide nem értve - a Fenntartó, vagy a szellemi alkotás jogosultja előzetes, kifejezett és írásos hozzájárulása mellett lehetséges.

A Weboldal látogatója magánhasználat keretében kizárólag a Weboldal tartalma vagy annak egy része számítógépe merevlemezén történő rögzítésére és nyomatására jogosult. A Weboldal látogatója kifejezetten nem jogosult a Weboldal tartalmának egy része vagy egésze (ideértve a Weboldalon közzé tett adatbázisok, azok egy része vagy adattartalma) újrahasznosítására, így különösen de nem kizárólag annak többszörözésére, terjesztésére, másolására, használatára, hasznosítására, átdolgozására, más adatbázisban történő megjelenítésére, nyilvánossághoz közvetítésére vagy más weboldal részeként történő beágyazására, úgynevezett „frame”-be helyezésére úgyszintén a weboldal elérhetőségének (a www.espumisan.hu link vagy allinkjei) beágyazására.

Jelen Felhasználási feltételek egyetlen kijelentése sem értelmezhető a szellemi alkotások felhasználásához szükséges licensz- vagy más felhasználási jog megadásaként.

3. Felelősség

A Fenntartó minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon teljes, pontos és naprakész információkat közöljön, azonban nem vállal felelősséget a közölt információk teljességéért, pontosságáért, és naprakészségéért.

A Fenntartó, úgyszintén a Weboldal üzemeltetésében közreműködő személyek nem vállalnak felelősséget a Weboldalhoz történő hozzáférésből, annak használatából vagy a használhatatlanságból, valamint a tartalom hibájából vagy hiányosságából eredő bármely közvetlen, közvetett, kapcsolódó vagy következményes károkért, ideértve bármely hatóság vagy bíróság által kiszabott bírság, büntetés vagy kártérítés összegét is.

A jelen Weboldalon található linkeken keresztül a látogató más weboldalakra is eljuthat, amelyek nem állnak a Fenntartó ellenőrzése alatt. Ennek megfelelően a Fenntartó nem vállal felelősséget ezen Weboldalak tartalmáért, ideértve, de nem kizárólagosan azok változásait és frissítéseit, illetve azok hivatkozásait, linkjeit. Más weboldalakra mutató linkek kizárólag a látogatók kényelmét szolgálják, és a jelen Weboldalon való elhelyezésük semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy a kapcsolódó Weboldalak tartalmával a Fenntartó egyetértene, vagy azokat támogatná. A linkelt weboldalakon található információk nem feltétlenül tükrözik a Fenntartó álláspontját.

A Fenntartó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, értesítés nélkül változtatásokat, javításokat és fejlesztéseket eszközöljön a Weboldalon, annak tartalmát egészben vagy részben módosítsa, illetve a Weboldalt megszüntesse, vagy más módon elérhetetlenné tegye.
A Fenntartó a Weboldalon közzétett információk változásaiból vagy módosításaiból eredő bármely következményért vagy kárért nem vállal felelősséget.

Ugyancsak nem vállal felelősséget a Fenntartó azért, ha a látogató számítógépében vagy más eszközében a jelen Weboldal használata közben vírus miatt vagy más okból kár keletkezik.

A Fenntartó ezen túlmenően nem felel a Weboldalon elérhető tartalom bármely formában vagy módon történő felhasználásának következményeiért, illetve az esetlegesen ebből eredő kárért.

4. Adatvédelem

A Fenntartó az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli a Weboldal használata során birtokába kerülő személyes és különleges adatokat, és minden szükséges intézkedést megtesz az ilyen adatok biztonságos és bizalmas kezelése érdekében.

A Weboldal szabadon hozzáférhető és használata nem kötött előzetes regisztrációhoz.

Ön a „Kapcsolat” rovatban található címre történő levélküldéssel, illetve telefonszám felhívásával léphet kapcsolatba a Fenntartóval és a Weboldallal kapcsolatban kérdést tehet fel vagy észrevételt tehet. AFenntartóaz Ön által megadott személyes vagy különleges adatát kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel, válasz elküldése céljára használhatja fel és azt nem jogosult egyéb célból felhasználni, vagy harmadik személy részére továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni. Az Ön adatait a Fenntartó a válaszadáshoz szükséges ideig, de legfeljebb egy évig elektronikusan tárolja.

Önnek joga van a személyes adatát érintő adatkezelésről az adatkezelőtől a fenti címen tájékoztatást kérni; kérheti a kezelt személyes adat helyesbítését, törlését, zárolását, továbbá adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz és/vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Fenntartó jogosult a jelen Felhasználási feltételeket bármikor frissíteni.
A Felhasználási feltételek legutolsó frissítésének dátuma: 2014. február 25.